Metodika provedení cviků pro výběrové řízení

Při provedení jednotlivých cviků je nutné dosáhnout požadovaného hodnocení fyzického přezkoušení dle kategorií výběrového řízení ke speciálním silám.

Základní fyzické přezkoušení

Klik-vzpor
 • Uchazeč začíná ve vzporu na břiše. Paže má na šíři ramen, ruce pod rameny, prsty dlaní směrem dopředu a tělo v jedné rovině v průběhu celého cviku.
 • Na signál provede klik do spodní polohy, kdy se hrudník dotkne vyznačené podložky, a zpět do vzporu.
 • Cvik se provádí po dobu 30 s.
Sed-leh
 • Uchazeč zaujme základní polohu, tj. leh na zádech pokrčmo, ruce v týl, prsty sepnuté. Nohy jsou pokrčeny v kolenou v úhlu cca 90 °, chodidla ve vzdálenosti 30 cm od sebe fixuje k zemi pomocník.
 • Uchazeč opakuje sed (oběma lokty se dotkne kolen) a leh (záda a hřbety rukou se dotknou podložky). Po celou dobu testování musí nohy zůstat pokrčené, ruce v týl a prsty sepnuté.
 • Uchazeč si nesmí pomáhat odrazem trupu od podložky.
 • Pohyb je plynulý a opakuje se co nejrychleji po dobu 1 min.
Shyb
 • Uchazeč naskočí na doskočnou hrazdu a provede úchop na šíři ramen nadhmatem. Palce mohou být nahoře i dole.
 • Uchazeč se opakovaně přitahuje do shybu (brada nad žerdí) a spouští do základní polohy s napnutými pažemi.
 • Není dovoleno kmitání nebo houpání.
Běh
 • Na povel uchazeč zaujme postavení atletického polovysokého startu těsně před startovní čarou.
 • Na hvizd píšťalky vybíhá a běží 12 min bez přerušení. Snaží se překonat co nejdelší vzdálenost. Po dobu testu se nesmí zastavit, smí ale vystřídat běh s chůzí.
 • Po každém kole oznamuje instruktor mezičasy. Čas 11:30 min je oznámen hvizdem na píšťalku. Konec testu je oznámen dvěma hvizdy. Po druhém hvizdu se musí uchazeč zastavit na místě a nehýbat se, dokud instruktor neurčí vzdálenost.
 • Výsledkem je počet uběhnutých metrů. Měří se s přesností na 10 m.
Plavání
 • Na povel uchazeč zaujme výchozí pozici ke startu (startovní skok není povinný).
 • Libovolným plaveckým způsobem překonává vzdálenost 300 m. Plavecký způsob lze během tratě měnit, technika není posuzována, pouze dosažený čas.
 • Není možnost rozplavby, pouze rozcvičení. Start je možný startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem „na místa“ a startovním hvizdem. Pokud se start pokazí, je možné startovat v následující rozplavbě.
 • Obrátka nemusí být podle pravidel, uchazeč se ale musí dotknout stěny. Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou zakázány (ploutve, skřipec na nos apod.).
 • V případě, že uchazeč nedoplave, se do výsledků uvádí „nesplnil“.

Nadstavbový modul

Člunkový běh 4× 10 m
 • Na povel uchazeč zaujme postavení atletického polovysokého startu těsně před startovní čarou.
 • Na hvizd píšťalky vybíhá z polovysokého startu od prvního kužele ke druhému, kdy alespoň jedno chodidlo musí přesahovat za kužel. Poté pokračuje znovu ve stejném provedení a vrací se na start.
 • Dráha se nejprve proběhne zkušebně, aby se předešlo chybám.
Vertikální výskok
 • Uchazeč stojí bokem u stěny a vzpaží (stoj na plných chodidlech, paže vytažená z ramene). Zaznamená se výška dosahu.
 • Uchazeč se vzdálí cca 15 cm od stěny a provede vertikální výskok z podřepu a se švihem paží. V maximální výši výskoku se dotkne úplně propnutou rukou měřítka na stěně.
 • Výsledkem je rozdíl výšek dotyku ve stoji a v nejvyšším bodě skoku.
 • Uchazeč provádí 3 pokusy, zaznamenává se nejlepší z nich v celých centimetrech. Cvičné skoky se neprovádějí.
Skok snožný z místa
 • Uchazeč provede ze stoje mírně rozkročného (špičky nohou těsně u odrazové čáry, nohy rovnoběžně) skok daleký odrazem snožmo. Povolený je podřep, hmitání a švih paží.
 • Délka skoku se měří od odrazové čáry k místu dotyku bližší paty. Zácvik se neprovádí.
 • Skok se opakuje třikrát, zaznamenává se nejlepší pokus v celých centimetrech. Nezdařený pokus (přepadnutí vzad při doskoku) se ruší a nařizuje se nový.
 • Nesmí být použity tretry, není povolena opora před odrazem a doskok musí být na stejně vysoký povrch, jako je úroveň odraziště.
Skokansko-akrobatické cvičení
 • Na povel uchazeč zaujme postavení atletického polovysokého startu před startovní čarou.
 • Na znamení (hvizd píšťalky) běží k tělocvičné koze našíř (1) a přeskakuje ji odrazem snožmo roznožkou. Po doskoku podleze pod kozou zpět a oběhne ji do původního směru.
 • Dále běží k obráceně položené švédské lavičce (2). Obrátí se o 180 ° zády k lavičce a odrazem snožmo ji přeskočí.
 • Následně se obrací do původního směru a běží ke dvěma žíněnkám (3) položeným podél za sebou. Žíněnky překonává dvěma kotouly vpřed.
 • Poté uchazeč běží ke koni našíř (4). Libovolným způsobem přeskočí koně našíř a po doskoku se vrací po dráze zpět.
 • Znovu libovolně přeskakuje koně (4). Žíněnky (3) překonává dvěma kotouly vpřed. Obrací se o 180 ° zády ke švédské lavičce (2) a odrazem snožmo ji přeskakuje.
 • Dále se obrací do původního směru a běží ke koze (1). Kozu po odrazu snožmo přeskakuje roznožkou. Po doskoku se obrací, podlézá kozu, obíhá ji a běží do cíle.
 • Před zahájením testování bude uchazečům předvedena názorná ukázka správného provedení cvičení podle popsané standardizace.

Schéma skokansko-akrobatického cvičení

Schéma skokansko-akrobatického cvičení
Šplh na laně 4,5 m
 • Uchazeč provede sed pod lanem. Jednou rukou drží lano, druhá ruka je na podlaze. Z této polohy dává instruktorovi najevo, že je připraven k zahájení šplhu.
 • Startovní povely vydává instruktor.
 • Šplh je prováděn bez přírazu (bez použití nohou).
Sprint na 50 m
 • Na povel uchazeč zaujme postavení atletického polovysokého startu těsně před startovní čarou.
 • Na znamení (výstřel z pistole, hvizd píšťalky) vybíhá a snaží se proběhnout vzdálenost 50 m v co nejkratším čase.
 • Startovní povely a měření času se provádí dle pravidel atletiky.
 • Dosažený čas se zaznamenává s přesností na 0,1 s.
Běh na 400 m
 • Na povel uchazeč zaujme postavení atletického polovysokého startu těsně před startovní čarou.
 • Na znamení (výstřel z pistole, hvizd píšťalky) vybíhá a snaží se proběhnout vzdálenost 400 m v co nejkratším čase.
 • Startovní povely a měření času se provádí dle pravidel atletiky.
 • Dosažený čas se zaznamenává s přesností na 0,1 s.
Illinoiský test
 • Na povel uchazeč zaujme pozici lehu na břiše, dlaně má na zemi u ramen, hlava se dotýká startovní čáry. Na znamení (hvizd píšťalky) vybíhá a celou trať probíhá co nejrychleji.
 • První 2 přeběhy jsou hladké, uchazeč běží od kužele 1 ke kuželu 2, obíhá jej (má ho po pravé ruce) a běží ke kuželu 3.
 • Obíhá kužel 3 (má ho po levé ruce), kužel 4 (po pravé ruce), kužel 5 (po levé ruce) a kužel 6 (po pravé ruce).
 • Následně probíhá zpět kolem kuželu 5 (má ho po levé ruce) a kuželu 4 (po pravé ruce).
 • Po oběhnutí kuželu 3 (má ho po levé ruce) běží ke kuželu 7. Obíhá jej (má ho po pravé ruce) a běží ke kuželu 8, kde běh končí.

Schéma Illinoiského testu

Schéma Illinoiského testu
Jacíkův test
 • Na povel uchazeč zaujme výchozí polohu leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají podložky, dolní končetiny jsou protažené paralelně vedle sebe a paže jsou v připažení.
 • Na znamení (hvizd píšťalky) přejde do stoje: dolní končetiny jsou ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, kolena propnutá, hrudník a hlava vzpřímené a paže v připažení.
 • Poté uchazeč přechází do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny jsou protažené paralelně vedle sebe, paže jsou v připažení.
 • Z lehu na břiše pak přejde znovu do stoje.
 • Tuto sestavu pohybů uchazeč opakuje co nejrychleji po dobu 2 min s cílem dosáhnout co největšího počtu opakování. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
 • Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Uchazeč je během testu průběžně informován o dosaženém počtu poloh a čase.